Smještaj u drugu porodicu/obitelj

Pravo na smještaj u drugu porodicu/obitelj imaju:

Djeca u slijedećim slučajevima:

 • djeca bez roditeljskog staranja
 • odgojno zanemarena djeca
 • odgojno zapuštena djeca
 • djeca čiji je razvoj ometen porodičnim/obiteljskim prilikama

Osobe s invaliditetom, stare osobe i osobe društveno negativnog ponašanja koje nisu u stanju same brinuti o sebi, a zbog stambenih ili porodičnih prilika nemaju mogućnost da im se zaštita osigura na drugi način.

Žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porošaja najdulje do 12 mjeseci u slučaju:

 • ako je samohrana majka
 • ako nema sredstava za život
 • ako nema stambeni prostor

Iznos naknade: 273,60 KM

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite mogu ostvariti djeca i odrasle osobe kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici/obitelji kroz kućnu njegu i pomoć u kući.

Briga o djeci

Obzirom na tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi većina naših sugrađana , te obzirom na nezaposlenost i neimaštinu, Centar za socijalni rad Jajce nastoji svake školske godine obezbjediti određena sredstva za nabavku školskog pribora za djecu iz socijalno ugroženih porodica/obitelji.

Briga o Romima

Romska populacija i u Kalesiji i u većini općina u Bosni i Hercegovini nalazi se u nezavidnoj situaciji. Vrlo malo romske djece pohađa Osnovnu srednju školu.

Općina Kalesija nastoji promijeniti ovakvo i stanje u obrazovanju Roma na odreðeni način ih stimulirati da se obrazuju.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

  Kontakt info

  Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

  +387 35 631 176

  +387 35 631 581

  info@csrkalesija.ba