fb cover

centar za socijalni rad kalesija

- Uputstvom o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, u dijelu regulisanja novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica (Službene novine Tuzlanskog kantona 1/01),
- Pravilnikom o sastavu i radu Ijekarske komisije u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite (Službene novine Tuzlanskog kantona 2/01),
- Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plaće ženi-majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta,
- Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata („Službene novine FBiH“, broj: 62/06)
- Pravilnik o visini i načinu isplate opravdanih troškova i mjesečne naknade osobi koja vrši nadzor nad ostvarivanjem roditeljskog staranja („Službene novine FBiH“, broj: 18/06)
- Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana učinilaca nasilja u porodici („Službene novine FBiH2, broj:60/06)
- Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti od alkohola, opojnih droga ili drugih psihotropnih supstancija učinitelja nasilja u porodici („Službene novine FBiH“, broj: 23/08),
- Protokol intervencija u slučajevima nasilja u porodici za tuzlanski kanton, koji je potpisan od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK-a, Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a, Ministarstva zdravstva TK-a, Ministarstva pravde i uprave TK-a i U.G. „VIVE ŽENE“ Tuzla,
- Instrukcija o postupku i načinu uspostavljanja prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite za odrasla lica broj: 09/1-35-18926/12 od 07.09.2012.godine
- I drugi podzakonski akti u vidu uputa, smjernica, pravilnika

JU Centar za socijalni rad KALESIJA

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981.godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu Skupština općine Kalesija svojom Odlukom broj: 01/1-013-15/93 od 13.03.1993.godine a Općinsko vijeće Kalesija svojom Odlukom broj: 01-05-2-3879/02 od 26.11.2002.godine zadržalo je pravo osnivača radi pružanja stručnih i drugih usluga korisnicima socijalne, dječije i porodične zaštite u skladu sa Zakonom i drugim propisima.
Ustanova je upisana u sudski registar Općinskog suda Tuzla Rješenjem o registraciji broj: 032-0-reg-08-002131 od 08.01.2009.godine sa šifrom djelatnosti 85.324 pod nazivom „Socijalni rad u ustanovama bez smještaja“.
JU Centar za socijalni rad Kalesija osnovan je ciljano a isključivo radi pružanja usluga iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

U sklopu svoje djelatnosti u JU Centru za socijalni rad Kalesija u postupcima priznavanja prava na određene oblike socijalne zaštite i druga prava propisana zakonima primjenjuju se dole pobrojani zakoni:
- Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom Federacije BiH, koji je pretrpio niz novelacija u smislu izmjena i dopuna ovog Zakona i to u službenim novinama FBiH broj: 36/99, 54/04, 39/06 i posljednji 14/09.
- Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/00, 5/02,13/03, 8/06, 11/09 i 17/11).
- Uredba sa zakonskom snagom o Javnim ustanovama BiH, („Službene novine SR BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94),
- Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj:35/05),
- Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH(„Službene novine FBiH", broj:22/05 i 51/06),
- Zakon o duševnim bolesnicima FBiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 37/01),
- Krivični Zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, broj:
36/03),
- Zakon o Krivičnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH", broj:35/03),
- Zakon o Vanparničnom postupku FBiH („ Službene novine FBiH"),
- Zakon o Upravnom postupku FBiH(„Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99),
- Zakon o parničnom postupku FBiH („Službene novine FBiH", broj:53/03),
- Zakon o izvršnom postupku FBiH(„Službene novine FBiH", broj: 32/03),
- Zakon o Zdravstvenom osiguranju(„Službene novine Federacije BiH",broj: 30/97 i 7/02),
- Zakon o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 43/99, 32/00 i 29/03),
- Zakon o ličnom imenu FBiH („Službene novine FBiH“, broj:7/12),
- Zakon o matičnim knjigama FBiH („Službene novine FBiH“, broj:37/12),

Pored navedenih zakona koji regulišu poslove i zadatke iz djelatnosti JU Centra za socijalni rad Kalesija a vidljivo je da su navedene zakone donijeli različiti nivoi vlasti u BiH, u cilju što kvalitetnije primjene pobrojanih zakona, JU Centar za socijalni rad Kalesija se koristi i dole pobrojanim podzakonskim aktima:

Pretplata na bilten

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Kontakt forma

    Kontakt info

    Kalesijskih brigada 49 75260 Kalesija, BiH

    +387 35 631 176

    +387 35 631 581

    info@csrkalesija.ba